01 Dec

Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief juli 2017

De belangrijkste wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet

dokter

Begin dit jaar is er een wijziging omtrent de Arbeidsomstandighedenwet aangenomen. Dit houdt in dat u per 1 juli 2017 met de nodige veranderingen te maken gaat krijgen. U krijgt een jaar de tijd om de bedrijfsvoering aan te passen conform de nieuwe wet. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen wat deze aanpassingen behelzen en wat Regiopoortwachters.nl al voor u heeft geregeld.

De overheid heeft besloten de verzuimregie aan het bedrijfsleven over te geven. Werkgevers bepalen, in samenspraak met hun werknemers, hoe het verzuim aangepakt wordt. Daarbij moet het bedrijf rekening houden met de  Wet Verbetering Poortwachter.
In deze nieuwsbrief zullen we de belangrijkste veranderingen in het kort de revue laten passeren.

Regiopoortwachters.nl handelt al in lijn met de nieuwe wetgeving, zodat u verzekerd bent van een goede uitvoering hiervan.

 

Basiscontract arbodienstverlening

Als het gaat om het gezond en fit houden van werkend Nederland zijn werkgevers, werknemers en dienstverleners gebaat bij duidelijke afspraken. Er is momenteel een grote diversiteit aan samenwerkingscontracten.

Contracten kunnen onvolledig zijn of te weinig diensten bevatten, wat kan leiden tot ontoereikende arbozorg. Meer aandacht voor preventie is nodig. De overheid heeft daarom het basiscontract geïntroduceerd. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om meer te doen. Hiervoor kunnen afspraken op maat worden gemaakt.

Door het basiscontract kunnen bedrijfsartsen en arbodienstverleners op professionele wijze hun werk doen. Ook zorgt het voor meer aandacht voor preventie en verbetert het de kwaliteit van de arbodienstverlening. Het basiscontract geeft werkgevers en betrokken partijen duidelijkheid en biedt daardoor meer bescherming aan werknemers.

 

Bedrijfsarts heeft vrije toegang werkvloer

De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer. Dat is belangrijk, want tot nu toe bleef de bedrijfsarts vaak op afstand, namelijk in de spreekkamer. Vanuit de spreekkamer is niet te zien, horen en te ervaren wat er op de werkvloer gebeurt en leeft. De vrije toegang tot de werkvloer maakt dat de bedrijfsarts veel beter organisatiebreed en preventief kan adviseren. De bedrijfsarts stemt vooraf het bedrijfsbezoek met u af.

second opinion

Second opinion

In de gewijzigde Arbowet wordt de mogelijkheid van een second opinion opgenomen. Dit geeft een werknemer de mogelijkheid om het oordeel van de bedrijfsarts te laten wegen door een andere bedrijfsarts. De werknemer kan vanaf 1 juli 2017 via de werknemerssite van Regiopoortwachters.nl zelf een second opinion aanvragen. Bij de terugkoppeling van het spreekuur met de bedrijfsarts krijgt de werknemer een inlogcode voor de betreffende site.

 

Grotere werknemersbetrokkenheid

In de gewijzigde Arbowet is opgenomen dat er een preventiemedewerker moet worden aangesteld. De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht in zowel de positionering als de persoon van de preventiemedewerker binnen de organisatie.

 

Overgangsperiode en ingang nieuwe wetgeving

Op 24 januari 2017 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door de Eerste Kamer en deze gaat per 1 juli 2017 in.*  Er geldt een overgangsregeling van 1 jaar. De werkgever en de arbodienstverlener hebben dan de tijd het beleid aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Wij als Regiopoortwachter zijn al helemaal voorbereid en handelen al in lijn met de vernieuwde wet.

* Op het moment van het verschijnen van deze nieuwsbrief is de aanname van de wijziging in de Arbowet nog niet als Koninklijk Besluit in de Staatscourant verschenen. 

 

Aanhangsel Basiscontract Arbodienstverlening

Om te borgen dat uw contract voldoet aan deze nieuwe wettelijke eisen hebben wij een aanhangsel voor u opgesteld. Dit aanhangsel is onlosmakelijk verbonden met uw lopende overeenkomst voor het pakket Verzuimmanagement+. U kunt dit aanhangsel inzien via http://www.regiopoortwachters.nl/werkgevers/aanhangsel-basiscontract-arbodienstverlening.html en vervolgens downloaden.

 

Nadruk op onafhankelijke rol bedrijfsarts

In de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet wordt de onafhankelijke, adviserende rol van de bedrijfsarts benadrukt. De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van individuele werknemers.

rechter

Recht van overleg bedrijfsarts en andere arbodeskundigen

De bedrijfsarts en andere betrokken arbodeskundigen hebben het recht overleg te voeren met de werknemersvertegenwoordiging. Dit om betrokkenheid met het bedrijfsbeleid te bevorderen.

 

De preventiemedewerker

De preventiemedewerker houdt zich bezig met maatregelen gericht op veiligheid, gezondheid en welzijn  binnen het bedrijf. Hij of zij maakt veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het bedrijf bespreekbaar en kan eraan bijdragen risico’s te voorkomen of te beperken. Elk bedrijf moet ten minste één werknemer hebben die de verplichte preventietaken vervult.

Het is verstandig om ter voorbereiding van de nieuwe wet een preventiemedewerker te kiezen. Wij kunnen u adviseren over de opleiding die hiervoor nodig is. Arbode Consultancy biedt door heel Nederland een cursus Preventiemedewerker aan. Op www.preventiemedewerker.nu kunt u alle informatie vinden. Het gaat om een ééndaagse cursus. Aan het einde van de cursus krijgt de deelnemer een certificaat van deelname mee.

De preventiemedewerker kan een bestaande werknemer zijn die deze functie ernaast doet. Een belangrijke wijziging met ingang van 1 juli 2017 is dat de OR of Personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht heeft bij de keuze wie de rol van een nieuwe preventiemedewerker gaat vervullen en wat zijn/haar plaats wordt binnen het bedrijf. Bij kleine bedrijven (tot 25 medewerkers) mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden.

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren aan en nauw samenwerken met de OR of Personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemers, over de genomen en te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.
  • Op basis van de Wet op de Ondernemingsraden bespreken de OR of Personeelsvertegenwoordiging, de preventiemedewerker, de werkgever en de arbodienstverlener periodiek de stand van zaken op het terrein van gezond en veilig werken in het bedrijf. De preventiemedewerker moet goed toegerust zijn voor de uitvoering van deze taken. Dat betekent dat hij of zij over voldoende ervaring en deskundigheid moet beschikken en dat hij voldoende tijd moet krijgen om de taken uit te voeren.

 

Uw eigen informatiesite

U als werkgever heeft toegang tot uw eigen informatiesite www.regiopoortwachters.nl/werkgevers waar u de meest actuele informatie vindt. Op deze site vindt u informatie over:

  • Wet en regelgeving
  • UWV
  • Onze dienstverlening
  • Handige documenten en checklists
  • Een ziekteverzuimreglement
  • Etc.

Vanaf 1 juli 2017 krijgt ook uw werknemer toegang tot een eigen informatiesite zo gauw deze verzuimt en bij de bedrijfsarts is geweest.

Op deze wijze zijn zowel u als uw werknemer volledig op de hoogte van de belangrijkste zaken rondom ziekteverzuim.