Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF MAART 2020

REGIOPOORTWACHTERS.NL


Met belangrijke informatie over het Corona-virus

In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over het volgende:

 

  • Corona-virus: o.a. werktijdverkorting, thuis werken, aangepast werk en loondoorbetaling
  • Aanpassing van onze dienstverlening: sneller naar een verzuimoplossing
  • “Slim-Subsidie” voor duurzame inzetbaarheid
  • Naverrekening verzuimpakketten op basis van de Verzamelloonstaat

 

 

Corona-virus

Regiopoortwachters.nl en het Corona-virus

De gezondheid van uw personele organisatie en onze medewerkers staat voorop. Op onze website leest u hoe wij hebben gereageerd om besmetting door het Corona-virus (verder) te voorkomen. Klik hier voor meer informatie. Zoals de meeste arbodiensten verzorgen wij op dit moment en tot nader order de spreekuren telefonisch of via een webcam, om in deze moeilijke tijden u en uw medewerkers toch te kunnen blijven helpen om ziekteverzuim te bestrijden én te voorkomen.

 

Werktijdverkorting aanvragen

Bedrijven die zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus kunnen gebruik te maken van werktijdverkorting. Als er minstens 20 procent minder werk is - als direct gevolg van het coronavirus - kan bij SZW een vergunning voor werktijdverkorting aangevraagd worden. Na verkrijgen van de vergunning kunnen WW-uitkeringen bij het UWV worden aangevraagd. Klik hier voor meer informatie.

 

Thuis werken

Als thuiswerken gebruikelijk of mogelijk is, dan kan de werkgever de medewerker opdragen om voor een bepaalde periode thuis te werken. En nu ook scholen, dagverblijven en horeca de deuren sluiten, zijn er nog meer medewerkers thuis. Faciliteer uw medewerker als dat nodig is. Geef de medewerker bijvoorbeeld een laptop mee. Breng het werk naar de medewerker thuis als dat een oplossing is.

 

Aangepast werk

U mag uw medewerker in deze omstandigheden gerust aangepast werk opdragen dat één opleidingsniveau onder de functie van uw medewerker is. Wees creatief in het verzinnen van aangepast werk. Lag er al die tijd al een uitzoekklus te wachten? Heeft u een medewerker die u kan helpen bij het opstellen van bijvoorbeeld een Bedrijfscontinuïteitsplan bij een (Corona)crisis?

 

Bedrijfscontinuïteitplan bij een (Corona)crisis

Op pagina 9 van de hand out van MKB Nederland leest u meer informatie over het Bedrijfscontinuïteitsplan dat u kunt toepassen bij calamiteiten. Klik hier voor de hand out.

 

Ziekmelden bij de arbodienst: alleen als de medewerker te ziek is om te werken

Bij Regiopoortwachters.nl meldt u alleen uw medewerkers ziek indien deze te ziek is om te werken. Dus indien uw medewerker in quarantaine verblijft maar niet te ziek is om te werken, dan hoeft u uw medewerker niet in ons portaal ziek te melden.

 

Loon van de medewerker doorbetalen?

Zie pagina 15 en 16 van de handige hand out van MKB Nederland (klik hier voor de handout).  Hier leest u wanneer u wel of niet gehouden bent aan een loondoorbetaling. Let op: een medewerker die het niet ziet zitten om op het werk te verschijnen omdat deze bang is besmet te raken terwijl de werkgever voldoende en gepaste maatregelen neemt, heeft geen recht op loondoorbetaling.

 

Betaalt de verzekeraar het (ziekte)verzuim?

Let er op dat de verzuimverzekeraar enkel een uitkering aan u verstrekt indien de medewerker te ziek is om te werken. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij / zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er meestal geen verzekeringsdekking voor de eventuele loondoorbetaling.

 

Houd contact! Handig: teleconferenties

Houd contact ook al zijn uw medewerkers thuis aan het werk. Hiervoor kunt u gebruik maken van speciale internetapplicaties waarmee u via de computer niet alleen elkaar kunt zien en horen, maar u kunt ook op afstand samen kijken naar een bepaald opgeleverd document of bijvoorbeeld een zakelijke presentatie. Regiopoortwachters.nl heeft goede ervaringen met de applicatie www.gotomeeting.com.

 

Belangrijke informatie

In de wirwar van informatie over het Corona-virus adviseren wij u vooral de site van RIVM te blijven bezoeken Zie.https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

 Daarnaast verwijzen wij u graag naar de voor werkgevers zeer handige handout van het VNO NCW, MKB Nederland en AWVN.

 

 

Aanpassing dienstverlening Regiopoortwachters.nl

Vanaf medio april a.s. passen wij onze dienstverlening aan en voeren we de volgende verbeteringen door.

  • De verzuimbegeleiding start telkens met een gesprek met de werkgever. Zodat wij vollediger  geïnformeerd zijn voordat wij contact opnemen met de zieke medewerker.
  • Onze casemanagers hebben toestemming van onze bedrijfsartsen om (medisch) bij de medewerker door te vragen naar de oorzaak en omstandigheden van het ziekteverzuim.
  • Onze casemanagers zullen na het arbeidsmedisch overleg met de bedrijfsarts sneller doorschakelen naar een verzuimoplossing als de verzuimsituatie daar om vraagt.
  • Concreet betekent dit dat de casemanager geen spreekuur bij de bedrijfsarts inplant indien dit volgens de bedrijfsarts de re-integratie nodeloos vertraagt.

Uiteraard houden onze bedrijfsartsen en casemanagers zich aan de wettelijke spelregels rondom ziekteverzuim, een juiste omgang met vertrouwelijke informatie en blijft de bedrijfsarts eindverantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. Ook blijft de medewerker recht houden op een medisch spreekuur met de arts indien hij/zij hier om verzoekt. Voor meer informatie over deze werkwijze die ook bekend is onder de term “taakdelegatie”, zie de handleiding die onze sectororganisatie Oval heeft uitgebracht. Klik hier voor meer informatie.

 

 

“Slimme” subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in 2020 € 48 miljoen “Slim-subsidie” beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. De subsidie kan oplopen tot maximaal €24.999. Voor samenwerkingsverbanden kan er zelfs tot €500.000 worden vrijgemaakt om leren en ontwikkelen onder MKB-medewerkers mogelijk te maken. Voor informatie over de procedure en aanvraagformulieren. Klik hier voor meer informatie.

Het is tijd voor de verzamelloonstaat 2019

Binnenkort krijgt u weer bericht om de verzamelloonstaat 2019 in het HR Portaal te uploaden of verstrekt u deze informatie via uw verzekeringstussenpersoon of administratiekantoor. Conform onze leveringsvoorwaarden verrekenen wij jaarlijks onze verzuimpakketten op basis van de verzamelloonstaat*. Dus alleen het aantal maanden dat een medewerker in een contractperiode heeft gewerkt brengen wij in rekening. Zodat werkgevers door ons niet te zwaar worden aangeslagen. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke krachten en seizoencontractanten. Vorig jaar heeft 32% van de werkgevers een creditfactuur ontvangen en moest 34% van de klantwerkgevers bijleggen omdat zij meer medewerkers hadden dan doorgegeven. De meerderheid van onze klantwerkgevers begrijpen en waarderen deze zuivere wijze van verrekening. Een aantal werkgevers vinden de extra administratieve handling vervelend. Dit spijt ons te moeten horen. Echter, indien wij niet op basis van de verzamelloonstaat kunnen naverrekenen, dan zouden wij een prijsopdrijvende risicomarge moeten inbouwen omdat niet alle werkgever de aantallen medewerkers in het HR Portaal goed bijhouden. Voor nu rekenen wij graag weer op uw medewerking waarvoor alvast onze dank!

 

* Uitzondering zijn klantwerkgevers met een loonsomabonnement.

 

Wensen wij u en uw medewerkers nogmaals alle wijsheid en sterkte om in deze lastige omstandigheden om te gaan met de gevolgen van het Corona-virus!

 

 

Contact

Adres : Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon : +31 (0)85 - 273 32 45

Email : info@regiopoortwachters.nl

K.v.K. : 22059455

BTWnr. : 8155.66.414

Copyright EVI Groep 2020