NIEUWSBRIEF JUNI 2021

REGIOPOORTWACHTERS.NL

Met o.a. coronatest op de werkplek vergt grote zorgvuldigheid

In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over het volgende:

 • Coronatest op de werkplek vergt grote zorgvuldigheid
 • De week van de RI&E - uw aandacht waard
 • Nieuwe Verzuimapplicatie iOne
 • Snelle psychische hulp ondanks lange GGZ-wachtlijsten

Coronatest op de werkplek vergt grote zorgvuldigheid

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om zelf hun personeel te testen op besmetting met het coronavirus. Het is wel belangrijk om hierbij goed op de hoogte te zijn van de eisen die de wet- en regelgeving stelt. Zo moet de test altijd vrijwillig zijn en is betrokkenheid van een arts verplicht. Ook de privacy is een belangrijk aandachtspunt.

 

Werkgevers kunnen hun werknemers sinds april dit jaar ook zonder klachten preventief (laten) testen op corona. Ze hebben hierbij meerdere opties. In de eerste plaats is er de route via de GGD. Die is gratis en geeft de zekerheid dat de uitvoering veilig en volgens alle regels verloopt. Veel organisaties vinden een eigen testfaciliteit ook een interessante optie, met name vanwege de snelheid. Tijd is immers geld, zeker als de werknemer in afwachting van de uitslag niet kan thuiswerken. Wie deze route wil bewandelen, moet naast de kostenafweging ook rekening houden met een reeks verplichtingen en zorgvuldigheidsvereisten.

 

Eisen voor veilig testen op corona

Bij het zelf organiseren van testen van werknemers moeten werkgevers in elk geval voldoen aan de volgende zorgvuldigheids- en kwaliteitsvereisten:

 • Een eigen testfaciliteit is alleen toegestaan op voorwaarde van inhoudelijke betrokkenheid van en toezicht door een BIG-geregistreerde (bedrijfs)arts.
 • Het testen zelf moet verlopen volgens het landelijk testbeleid.
 • Werknemers moeten duidelijke informatie krijgen over de test en de consequenties die deze kan hebben.
 • Testen is altijd vrijwillig. De werkgever mag dit op geen enkele manier afdwingen.
 • De testen moeten zijn gevalideerd: uitgebreid wetenschappelijk onderzoek moet aantonen dat ze geschikt zijn.
 • Werknemers die met kwetsbare groepen werken, krijgen een PCR-test. Of ze krijgen na een negatieve uitslag bij een antigeensneltest ook nog een PCR-test.
 • Geconstateerde coronabesmettingen moeten worden gemeld bij de regionale GGD.
 • De werkgever moet zich houden aan de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Privacy vereisten dwingen meestal tot uitbesteden

De eis om de privacyregels na te leven betekent in de praktijk meestal dat de werkgever het testen moet laten uitvoeren door een partij die gezondheidsgegevens mag verwerken. Bijvoorbeeld een arbodienst. Meestal gaat het testen namelijk gepaard met de verwerking van zulke gegevens en deze gelden als bijzondere persoonsgegevens die een werkgever in principe niet zelf mag verwerken. De uitslag van een coronatest is een gezondheidsgegeven zodra deze is te herleiden tot een specifieke persoon. Voor genetisch materiaal dat herleidbaar is tot een specifieke persoon geldt hetzelfde. Denk bijvoorbeeld aan het wattenstaafje in neus en/of keel dat bij veel tests wordt gebruikt.

 

Er is maar één uitzondering

In één specifieke situatie mag de werkgever het testen daadwerkelijk zelf organiseren. Dit komt zeer nauw. Om te beginnen moet de werkgever uiteraard voldoen aan bovengenoemde kwaliteits- en zorgvuldigheidsvereisten. Zelf organiseren betekent dus niet dat er geen bedrijfsarts nodig is, die blijft gewoon verplicht. Daarnaast is het cruciale vereiste dat er geen sprake is van verwerking van gezondheidsgegevens. Dit is uitsluitend het geval als:

 • de uitslag van de test alleen maar wordt afgelezen, én;
 • de werkgever de uitslag niet opneemt in een bestand, zoals een Excellijst met namen en de gemeten testuitslagen, en;
 • de sneltest niet geautomatiseerd plaatsvindt, zoals met bepaalde elektronische analyseapparatuur, en;
 • de verwerking ook geen geautomatiseerd gevolg heeft (zoals een toegangspoortje dat wel of niet opengaat).
 • Meestal is de AVG gewoon van toepassing

Op alle situaties die niet exact aan bovenstaande voorwaarden voldoen, is de AVG dus wél van toepassing. Belangrijk om op te merken is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ervan uitgaat dat de AVG niet buiten werking te stellen is door werknemers om toestemming te vragen. De toezichthouder redeneert dat er in een arbeidsrelatie sprake is van een hiërarchische relatie tussen werkgever en werknemer. Dit betekent volgens de AP dat werknemers niet vrij zijn om toestemming te geven of te weigeren.

 

Meer weten?

Zeker weten dat een test voldoet aan de uitgangspunten voor veilig testen? Laat hem uitvoeren door de GGD. Dit is bovendien gratis.

De week van de RI&E - uw aandacht waard

Veel werkgevers zijn gespitst op het zo veel mogelijk beperken van verzuimkosten. Toch zijn er nog altijd veel organisaties die op dit terrein een grote kans laten lopen. Ze hebben geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), of hebben die niet volledig op orde. Terwijl dit instrument hét middel bij uitstek is om verzuimrisico’s scherp in beeld te krijgen en aan te pakken.

 

Als er jaarlijks een speciale aandachtweek voor een thema wordt georganiseerd, is dat meestal geen goed teken. Zo ook bij de RI&E. Van 21 tot en met 25 juni 2021 vindt voor de 7e keer de Week van de RI&E plaats. Tal van partijen organiseren dan speciale activiteiten om met het instrument aan de slag te gaan. Dat is niet voor niets. Alle werkgevers zijn verplicht om een RI&E te hebben, maar volgens de Arbobalans 2020 heeft slechts 52% hem ook werkelijk. Nog erger: volgens ander onderzoek inventariseert slechts 30% van de RI&E’s ook werkelijk alle risico’s die in de betreffende organisatie aanwezig zijn.

 

Bij heel veel organisaties is nog winst te behalen

Volledige RI&E-afwezigheid is vooral een MKB-probleem. Volgens de Arbobalans 2020 heeft 93% van de organisaties met 250 of meer werknemers een RI&E. Bij 50-249 werknemers is dat 90%, bij 10-49 werknemers 75% en bij minder dan 10 werknemers slechts 40%. Bedrijven met een RI&E nemen aantoonbaar vaker concrete maatregelen rond gezond en veilig werk. Het schrikbarend lage percentage volledige RI&E’s betekent echter dat er bij heel veel organisaties, klein én groot, nog winst te behalen is. Want wie een risico niet in beeld heeft, neemt naar alle waarschijnlijkheid ook niet voldoende (of de meest effectieve) maatregelen om ziekte en uitval te voorkomen.

 

Covid-19 is een extra reden voor aandacht

Op dit moment hebben veel organisaties alle reden om nog eens kritisch naar de RI&E te kijken. De Covid-19 pandemie zorgt immers voor nieuwe risico’s. Artikel 5 lid 4 van de Arbowet schrijft in zulke gevallen niet voor niets aanpassing van de RI&E voor. Denk in de eerste plaats aan het gevaar van besmetting: hoe brengt een organisatie dit terug tot een absoluut minimum? De Inspectie SZW heeft al gewaarschuwd dat een COVID-19 protocol de RI&E niet kan vervangen. Daarnaast hebben veel organisaties te maken met specifieke risico’s die zijn verbonden aan thuiswerken. Van ergonomisch gebrekkige werkplek tot Zoomvermoeidheid en van eenzaamheid en gebrek aan sociale steun tot werkdruk door vermenging van werk en privé. Als die RI&E uw aandacht ooit waard is, is het nu.

 

Ondersteuning nodig?

Behoefte aan deskundige ondersteuning bij uw RI&E? Neem contact op met uw casemanager of via info@lifework.nl of bel (0)85-273 32 42. We zijn u graag van dienst!

Soepel naar gebruikersvriendelijke nieuwe verzuimapplicatie iOne

Goed nieuws voor klanten van Regiopoortwachters die gebruikmaken van het HRportaal: we bieden u toegang tot een zeer gebruikersvriendelijke nieuwe verzuimapplicatie. iONEverzuim is rechtstreeks aan het HRportaal gekoppeld en biedt tal van praktische hulpmiddelen om verzuim effectief te managen. Uiteraard zorgen we voor een soepele overgang naar het nieuwe systeem.

 

iONEverzuim helpt u om als werkgever bij verzuim het overzicht te houden over de situatie en uw verplichtingen. Het systeem bevat ingebouwde herinneringen en vertelt u precies wat er moet gebeuren. Zo maakt u minder gemakkelijk fouten en verkleint u de kans op sancties van UWV. Ook uw zieke werknemer krijgt meer overzicht. Met de inlog die hij van onze casemanager ontvangt, kan hij gemakkelijk zelf zijn dossier raadplegen. Dit geeft hem snel toegang tot onder meer UWV-documenten en terugkoppelingen en afspraken met de bedrijfsarts. Uiteraard voldoet iONEverzuim hierbij volledig aan alle privacy vereisten. Als werkgever ziet u alleen wat u volgens de AVG mag zien.

 

Overgang verloopt groepsgewijs en automatisch

Wanneer het nieuwe systeem voor u in werking treedt kunnen we niet exact zeggen, want we gaan de overgang in groepen organiseren. U ontvangt vanzelf een melding in Verzuimsignaal2.nl om in te loggen in iONEverzuim. We vragen u vriendelijk om eventuele notities voor onze casemanagers vanaf dat moment te verwerken in het tabblad verzuim van het HRportaal. Zij en onze artsen werken vanaf dat moment ook alleen nog in iONEverzuim. Krijgt u geen melding in Verzuimsignaal2.nl, dan werken we gewoon door in deze applicatie.

 

Oude systeem blijft tijdelijk beschikbaar

Uiteindelijk komt Verzuimsignaal2.nl volledig te vervallen voor klanten die nu een inlog hebben voor het HRportaal of werken met een koppeling met Grip of het VDD-portaal. In al deze situaties vindt u de dossiers van verzuimende werknemers voortaan in het tabblad Verzuim van het HRportaal. U heeft dus geen nieuwe inloggegevens nodig. Verder hoeft u zich geen zorgen te maken over de beschikbaarheid van gegevens. We houden Verzuimsignaal2 nog tijdelijk open, zodat u als werkgever een naslagwerk heeft. Onze casemanagers kunnen er ook gewoon in als dat nodig mocht zijn. U ontvangt van ons tijdig een melding wanneer Verzuimsignaal2.nl volledig komt te vervallen en u definitief niet meer kunt inloggen.

 

Meer informatie

Bekijk een filmpje (2,5 min.) met uitleg over iONEverzuim.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op via info@regiopoortwachters.nl

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u dit altijd opnieuw aanvragen via de inlogpagina van iONEverzuim

Snelle psychische hulp voor werknemers is wel degelijk mogelijk

De geestelijke gezondheidszorg kent lange wachttijden, die de komende tijd eerder toe- dan afnemen. Een groot probleem wanneer je als werkgever of arbodienstverlener te maken hebt met werknemers die door psychische klachten verzuimen. Vooral ook omdat zulke klachten door de coronacrisis verergeren en in aantal toenemen. Gelukkig is snelle hulp wel degelijk mogelijk.

 

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg lopen al jaren te hoog op. Volgens cijfers van zorgdataverzamelaar Vektis lag de gemiddelde wachtperiode in het laatste kwartaal van 2020 op 14 weken. Bij sommige aandoeningen liep dit zelfs op tot maar liefst 18, 21 of 24 weken. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) signaleert dat het vaak onduidelijk is waar mensen met specifieke psychische problemen terecht kunnen. Intussen stijgt de vraag, ook onder werknemers.

 

Ruim twee miljard aan schade

Volgens de Arbobalans 2020 van TNO heeft ruim een kwart (27%) van het verzuim in ons land een psychische oorzaak. Het kennisinstituut raamt de verzuimkosten door psychische beroepsziekten voor 2018 op € 2,1 miljard. Deze enorme schadelast is mogelijk doordat werknemers met psychische klachten moeizaam herstellen en vaak in de WIA terechtkomen. Werkgevers dragen een groot deel van de kosten, via de loondoorbetaling bij ziekte en stijgende WGA-premies. Volgens de Arbobalans leidt een psychische beroepsziekte gemiddeld tot 60 extra verzuimdagen. UWV-cijfers wijzen uit dat in 2018 achter bijna de helft (48%) van alle WGA-uitkeringen een psychische aandoening zat.

 

Corona maakt het alleen maar erger

En dat was allemaal nog vóór de coronacrisis invloed kreeg op de omvang en ernst van de psychische problematiek in ons land. Het Trimbos Instituut meldde onlangs dat in januari 2021 bijna een kwart (23,5%) van de Nederlanders aangaf dat hun psychische gezondheid door de crisis achteruit is gegaan. Het mag duidelijk zijn dat werkgevers en arbodienstverleners alle reden hebben om werknemers met psychische klachten zo snel mogelijk adequate zorg te bieden. Wachten tot de route via de reguliere zorg soelaas biedt is hierbij geen optie. Dat komt neer op mensen aan hun lot overlaten terwijl de rekening oploopt.

 

Binnen twee weken bij een psycholoog aan tafel

Gelukkig is lang wachten ook helemaal niet nodig. EVI-bedrijf PoortwachterDirect biedt de mogelijkheid om alle benodigde interventies op korte termijn in te zetten. De werknemer zit hierbij altijd binnen twee weken aan tafel bij een psycholoog en kan dus snel aan de slag met zijn uitdagingen. Inzet van deze interventie is mogelijk als de werknemer al verzuimt, maar ook bij wijze van preventieve maatregel. PoortwachterDirect werkt uitsluitend met kwalitatief goede uitvoerders.

 

Meer weten?

Vraag een vrijblijvende offerte op via poortwachterdirect.nl, of informeer bij de EVI partner bij wie je bent aangesloten of deze de dienstverlening namens PoortwachterDirect aanbiedt.

We sturen de werkgever binnen 1 werkdag een offerte, waar van toepassing met een CC aan de casemanager. Zo kunnen we met maximale snelheid doorschakelen.

Contact

Adres : Balie 7

4301 GZ Zierikzee

 

Telefoon : +31 (0)85 - 273 32 45

Email : info@regiopoortwachters.nl

K.v.K. : 22059455

BTWnr. : 8155.66.414

Copyright EVI Groep 2022